HR

Huishoudelijk Reglement van de J.S.V. SISSA

Contributie

Artikel 1

De leden zijn de voor een seizoen vastgestelde contributie verschuldigd. Er gelden verschillende bedragen voor gewone leden, studenten en leden die al hoofdlid zijn en een KNSB afdracht betalen bij een andere vereniging. De hoogte van de contributies zal elk verenigingsjaar te vinden zijn op de website.

De contributie moet voor 1 november betaald zijn. Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van het spelen van zowel interne als externe partij­en. Degene die niet voor 1 november de contributie betaalt krijgt een boete van 5 euro. Degene die niet voor 1 februari de contributie betaalt krijgt een extra boete van 5 euro. Wie aan het begin van een nieuw seizoen nog een contributieschuld heeft uit het vorige seizoen blijft niet namens SISSA ingeschreven bij de NOSBO en/of KNSB.

 Bestuur

Artikel 2

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De ledenvergadering wijst ook een competitieleider aan, die lid kan zijn van het bestuur. Eventueel kan de ledenvergadering een extra, algemeen adjunct, bestuurslid toevoegen. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, houdt het ledenregister bij en beheert het archief. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en het spelmateriaal. De competitieleider zorgt voor de organisatie van de interne competitie, de interne bekercompetitie en het snelschaakkampioenschap van de vereniging.

Website

Artikel 3

De club houdt een website bij.

 Teamindeling

Artikel 4a

Voor de indeling van de externe teams wordt de vereniging gesplitst in enkele groepen. Per groep wordt een Technische Commissie (TC) gevormd. Deze wordt op de volgende wijze samengesteld: Elk team vaardigt een speler of non-playing captain af om zitting te nemen in een TC. Voorts vaardigt het bestuur een bestuurslid af aan elke TC. Een TC bestaat uit minimaal drie leden. De TC's verzamelen zo veel mogelijk informatie over de speelsterkte van de kandidaat teamleden. Wanneer twee of meer spelers samen in één team willen spelen, dienen zij de TC hiervan in kennis te stellen. De TC stemt haar advies hier op af, met dien verstande dat het team waarin deze spelers volgens het advies uitkomen, het team is waar naar het idee van de TC de zwakste speler voor in aanmerking komt.

De TC maakt een advies-teamindeling van het (de) betreffende team(s), gebaseerd op de wensen van personen die samen willen spelen, de verzamelde informatie over speelsterkte en gegevens die vallen onder het begrip 'algemene indruk'.

Artikel 4b

De teamindeling wordt definitief vastgesteld door een spelersvergadering. Het bestuur maakt de data van de spelersvergadering(en) tijdig bekend. Iedereen die op de lijst met de advies-teamindeling staat wordt voor de betreffende vergadering uitgenodigd. Spelers die niet in een team worden ingedeeld, maar volgens de TC wel een kans hebben in één van de teams te komen, worden onderaan op de lijst met de advies-teamindeling geplaatst.

De lijst wordt uiterlijk 3x24 uur voor de spelersvergadering in het bezit der genodigden gesteld. De TC dient op deze lijst de belangrijkste gegevens betreffende de speelsterkte van de betrokken spelers te vermelden.

Er is beroep op deze lijst mogelijk bij de TC tot 24 uur voor de spelers­vergadering. De betreffende perso(o)n(en) krijg(t)en vóór de vergadering antwoord van de TC op het beroep. De uitkomst van eventuele beroepen wordt de genodigden op de vergadering medegedeeld.

Artikel 4c

Op de spelersvergadering wordt de advies-teamindeling van de TC per team voorgelezen en gemotiveerd. Vervolgens krijgen de genodigden de gelegenheid opheldering te vragen en extra informatie omtrent hun eigen persoon te geven. Daarna wordt het TC-advies in stemming gebracht. Elke stemgerechtig­de wordt gevraagd schriftelijk antwoord te geven op de volgende vraag: "Wie van de personen in de advies-teamopstelling van de TC zou je ter discussie willen stellen?" Personen die niet ter discussie staan zijn geplaatst. Er kan kort gediscussieerd worden over de niet gekozen personen. Dan wordt over de overige plaatsen per plaats schriftelijk gestemd volgens richtlij­nen zoals vastgelegd in art. 13.6, 13.7 en 15 van de Statuten.

Iedere genodigde op een vergadering heeft stemrecht over alle teams die behandeld worden. Men kan bij schriftelijke volmacht iemand voor zich laten stemmen. Spelers die na de spelersvergaderingen lid worden van SISSA worden door het bestuur als algemeen reserve aan een passend team toegevoegd.

Oosthoekbeker

Artikel 5

De Oosthoekbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan de SISSA-speler met het beste resultaat in externe wedstrijden. Onder externe wedstrijden wordt verstaan: alle wedstrijden geldend voor de NOSBO- of KNSB- (beker) competi­tie. Om voor de Oosthoekbeker in aanmerking te komen dient men tenminste vijf partijen te hebben gespeeld. Als het beste resultaat geldt de hoogste percentuele score. Bij gelijk eindigen van spelers valt de beslissing op grond van 1) het grootste aantal gespeelde partijen en 2) de hoogste gemiddelde rating van de tegenstanders.

Lustrumcommissie

Artikel 6

Tenminste één jaar voor een lustrum benoemt het bestuur een lustrumcommis­sie die belast is met de aangelegenheden het lustrum betreffende.

Competities

Artikel 7

Jaarlijks organiseert de J.S.V. SISSA: a) een interne competitie; b) een interne bekercompetitie c) een intern snelschaakkampioenschap; d) een intern doorgeefschaakkampioenschap. Indien gewenst organiseert de competitieleider tijdens de play-offs een intern rapidschaakkampioenschap. De winnaars hiervan mogen zich respectievelijk clubkampioen, bekerkampioen, snelschaakkampioen, rapidschaakkampioen en doorgeefschaakkampioenen van de J.S.V. SISSA noemen.

Interne competitie

Artikel 8a

Voor de interne competitie wordt in principe elke maandagavond, behalve de laatste maandag van de maand, gespeeld. In het speellokaal is de competitieleider vanaf 19.30 uur aanwezig. Degenen die willen spelen dienen dit voor 20.00 uur te melden bij de competitieleider; om 20.15 uur beginnen de partijen.

Artikel 8b

Het speeltempo in de play-offs voor het kampioenschap is 90 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet. Tijdens het seizoen kan er voor de interne competitie gespeeld worden met 60 minuten per persoon per partij of 90 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet. Een speler kan zich aanmelden voor beide tempo's.

Artikel 8c

De competitieleider deelt in volgens de volgende criteria: a) tegenstanders moeten zo dicht mogelijk bij elkaar op de ranglijst staan; b) men moet zo veel mogelijk afwisselend met wit en zwart spelen; c) men mag in principe niet meer dan twee maal tegen dezelfde tegenstander spelen en d) een speler die relatief vaak tegen spelers gespeeld heeft die lager op de ranglijst staan wordt bij voorkeur naar boven ingedeeld en vice versa. Men mag in principe zijn/haar eigen tegenstander kiezen. Hiervoor moet de competitie­leider toestemming verlenen.

Artikel 8d

Aan het begin van het seizoen krijgt iedereen een score van 100 punten op de ranglijst. Voor elke gewonnen partij krijgt een speler er vijf punten bij, voor elke remise krijgt hij of zij er één punt bij, en voor elke verliespartij worden er drie punten afgetrokken. Een bye geldt als een winstpartij tegen een zeer zwakke speler. Wanneer een speler niet aan een ronde van de interne competitie deel kan nemen omdat hij of zij voor SISSA in de externe competitie uit moet komen krijgt deze speler er twee punten bij. Gedurende het seizoen wordt de ranglijst regelmatig bepaald, deze lijst wordt gebruikt bij de indeling van de partijen.

Op een jaarlijks vast te stellen datum in mei of juni wordt de definitieve ranglijst van de interne competitie opgemaakt.

De deelnemers aan de play-off's eindigen op de plaats die zij in het klassement van de play-off's innemen.

Artikel 8e

Drie ronden voor het eind van de interne competitie wordt een stand opgemaakt met daarin alle spelers en speelsters die minimaal dertien partijen gespeeld hebben. De vier hoogst geëindigde spelers in deze stand spelen een enkelvoudige competitie om het clubkampioenschap. Maakt één van hen geen gebruik van het recht om deel te nemen aan deze 'play-offs', dan gaat dit recht over op de eerstvolgende in de stand op dat moment, etc. Er wordt volgens het volgende speelschema gespeeld: ronde 1, nr. 1-4 en nr. 2-3; ronde 2, nr. 3-1 en nr. 2-4; ronde 3, nr. 1-2 en nr. 4-3.

Wanneer twee of meer mensen gelijk op de eerste plaats eindigen, is degene die het hoogst op de hierboven genoemde stand staat winnaar. Tijdens de play-offs organiseert de competitieleider indien gewenst een interne rapidcompetitie. De stand voor de play-offs blijft voor de niet geplaatste spelers hetzelfde.

Bekercompetitie

Artikel 9a

De interne bekercompetitie wordt gehouden volgens het knock-out systeem. Het speeltempo hierbij is 90 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet. Eindigt de partij in remise, dan volgt een snel­schaakpartij van 10 minuten p.p.p.p. met verwisselde kleuren. Eindigt ook deze partij in remise, dan volgen snelschaakpartijen van 5 minuten p.p.p.p. met steeds wisselende kleuren, tot er een beslissing gevallen is.

Artikel 9b

Om te kunnen deelnemen dient men zich voor de eerste ronde op te geven bij de competitieleider.

Artikel 9c

De loting van de eerste ronde is vlak voor de eerste partij en is vrij. Direct na afloop van elke ronde volgt de loting voor de volgende ronde, welke inclusief speeldatum in de speelzaal wordt opgehangen. Om tot een aantal deelnemers te komen dat een macht van 2 is, worden er in de eerste ronde zoveel deelnemers als nodig vrijgeloot of wordt er een tussenronde gespeeld na de eerste ronde.

Artikel 9d

Spelers kunnen in onderling overleg besluiten hun partij op een andere dan de aangekondigde datum te spelen, mits vóór de volgende ronde. Er worden zoveel ronden gespeeld als nodig is om de SISSA-bekerkampioen te verkrijgen. De uitslag van de bekerwedstrijd volgens het 'normale tempo' telt mee voor de interne competitie, tenzij minstens één van de spelers van tevoren te kennen geeft dit niet te willen.