Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "JSV SISSA", hetgeen betekent jongeren schaakvereniging scaccare inter studioses stimulat amicitiam, en is gevestigd te Groningen. De vereniging is opgericht op achttien november negentienhonderd zes en dertig.

 

Doel

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. aansluiting bij de Noordelijke Schaakbond;
c. deelnemen aan de kompetitie van de Noordelijke Schaakbond of Koninklijke Nederlandse Schaakbond;
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
e. het houden van een interne competitie;
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
g. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

 

Lidmaatschap

Artikel 3

1. Leden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die zich tot de groep "jongeren" rekenen.
2. degeen die lid wenst te worden dient zich aan te melden bij het bestuur.
3. Het bestuur dient binnen één maand na ontvangst van de aanmelding aan betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen.
4. Heeft geen aannemings plaats, dan dien(t/en) bij de mededeling te worden opgegeven de reden(en) op grond waarvan de aanneming wordt geweigerd.
5. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de ledenvergadering.
Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3 bedoelde mededeling.
6. De ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld, door binnen gemelde termijn aan de betrokkene mede te delen of hij al dan niet als lid is toegelaten.
7. Het bestuur houd een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

Artikel 4

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid of door het bestuur;
c. door ontzetting.
2. Opzegging door het bestuur kan geschieden als een lid niet (meer) voldoet aan de in de statuten aan het lidmaatschap gestelde vereisten en voorts indien hij zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. 
Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, met onmiddelijke ingang worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft het desbetreffende lid desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
5. Van een opzegging als sub 2 bedoeld wordt de betrokkene ten spoedigste per aangetekend schrijven, met opgave van redenen, kennis gegeven. Hem staat gedurende dertig dagen na de ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven beroep open op de ledenvergadering.
6.Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de ledenvergadering indien een lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de ledenvergadering, respectievelijk van het bestuur of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en voorts ingeval redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd, dat zij het lidmaatschap laat voortduren.

 

Jaarlijkse contributie

Artikel 5

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, door de ledenvergadering vast te stellen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

 

Bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van tenminste drie personen, die in functie door de ledenvergadering worden benoemd uit de leden.
Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en commissarissen.
2. De benoeming geschiedt, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel, uit één of meer bindende voordrachten.
Tot het maken van zulke voordrachten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf stemgerechtigde leden.
De voordracht van het bestuur moet tenminste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering aangekondigd worden. De voordracht van tenminste vijf stemgerechtigde leden moet uiterlijk op de tweede middernacht voorafgaande aan de stemming schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van het bestuur.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de ledenvergadering vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschied de benoeming uit die voordrachten.
6. De wijze van verkiezing en het aftreden van bestuursleden, de taak en de bevoegdheden van het bestuur worden, voorzover de wet en deze statuten hieromtrent niets bepalen, geregeld bij huishoudelijk regelement.

Artikel 7

1. Elk bestuurslid kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen dertig dagen gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid wordt voor een jaar benoemd. De aftredene(n) is (zijn) terstond herkiesbaar.
3. Het lidmaatschap eindigt voorts doordat het lid schriftelijk voor het bestuurslidmaatschap bedankt en doordat het lid ophoudt lid van de vereniging te zijn.
4. Indien het bestuur niet volledig is vormen de in functie zijnden het bestuur.

 

Bevoegdheden

Artikel 8

1. De ledenvergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te worden uitgevoerd.
2. Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit, het bepaalt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde het beleid en het heeft alle bevoegdheden die in de statuten niet aan anderen zijn toegekend.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
4. Het bestuur is, mits met toestemming van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft geen toestemming van de ledenvergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechten incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
c. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen en compromissen;
d. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen;
e. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden bij de bankier der vereniging binnen de grenzen van het met goedkeuring vastgestelde krediet;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp of de waarde een door de ledenvergadering te bepalen bedrag te boven gaat.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het bestuur, met dien verstande dat het bestuur bij een daartoe strekkend besluit één of meer derden kan aanwijzen ter vertegenwoordiging van de vereniging.
2. De penningmeester is bevoegd gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.

 

Verenigingsjaar

Artikel 10

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus.

 

Vergaderingen

Artikel 11

De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacatures in het bestuur die ontstaan door het periodiek aftreden van leden van het bestuur en worden de jaarrekening, de balans en het jaarverslag en de begroting vastgesteld.

Artikel 12

1. Behalve de hierna in artikel 13 en artikel 18 gemelde vergaderingen, die worden geconvoceerd door of namens het bestuur, worden ledenvergaderingen gehouden:
a. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt;
b. indien tenminste één/tiende deel der leden dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
2. Indien het bestuur aan het in lid 1 sub b genoemde verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen acht en twintig dagen na het verzoek van de leden gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.

Artikel 13

1. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt door aankondiging in het verenigingsorgaan, bij advertentie in tenminste één te Groningen veel gelezen dagblad of schriftelijk aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
4. De ledenvergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter van het bestuur of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande, dat voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
Het bestuur kan het besluit nemen tot instelling van een technisch voorzitter om de ledenvergadering te presideren.
5. De notulen van de ledenvergadering worden gehouden door de secretaris van het bestuur of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger of voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid, door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezige, één en ander tenzij van het verhandelde een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt.
6. Elk lid heeft één stem.
7. Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. 
Geen lid kan meer dan één ander lid als gevolmachtigde vertegenwoordigen.
8. De vergaderingen worden gehouden te Groningen.

Artikel 14

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden dit wenselijk acht(en), met dien verstande dat jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar een vergadering moet worden gehouden waarin de jaarrekening, balans en jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde komen en dat jaarlijks tenminste drie maanden voor afloop van het verenigingsjaar een vergadering moet worden gehouden waarin de begroting voor het volgende jaar aan de orde komt.
2. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
3. De vergaderingen worden gehouden te Groningen, met dien verstande dat elders kan worden vergaderd indien alle bestuursleden aanwezig zijn en niemand zich verzet.

Artikel 15

1. Alle besluiten, zowel van de ledenvergadering als van het bestuur, worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de hoogste stemmencijfers op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.
Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

Ereleden

Artikel 16

1. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel op grond van hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de schaaksport in het algemeen, als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd op voorstel van het bestuur, dan wel vijf of meer leden.
2. De ereleden hebben toegang tot de ledenvergadering. Zij hebben daar geen stemrecht. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
3. Het erelidmaatschap kan eindigen op de wijzen in artikel 4 aangegeven voor de beëindiging van het lidmaatschap.

 

Donateurs

Artikel 17

1. Donateurs zijn zij die zich aan de vereniging hebben verbonden tot het jaarlijks aan de vereniging voldoen van een telkens door de ledenvergadering vast te stellen bedrag.
2. Hetgeen in artikel 3 sub 2 tot en met 7 en in artikel 4 is bepaald voor de leden, geldt ook voor de donateurs, terwijl hetgeen in artikel 5 is bepaald voor de contributie van de leden ook geldt voor de bijdrage van de donateurs.
3. De donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht.

 

Rekeining en Verantwoording

Artikel 18

1. De penningmeester is gehouden een jaarrekening en een balans op te stellen en vóór de behandeling in de bestuursvergadering een ieder der leden van het bestuur een afschrift daarvan toe te zenden.
2. De jaarrekening en de balans dienen te worden behandeld en in ontwerp te worden vastgesteld in de binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar te houden bestuursvergadering.
3. Een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en jaarlijks door de ledenvergadering zijn benoemd, onderzoekt de jaarrekening en brengt in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De jaarrekening en de balans dienen te worden behandeld en te worden vastgesteld in de binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar te houden ledenvergadering.
5. De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt, voor wat het daarin vermelde betreft, de penningmeester tot décharge, behoudens later blijkende onjuistheden betreffende de vermeldingen.
6. De ledenvergadering kan besluiten dat bij het ontwerp der jaarrekening van de penningmeester wordt overlegd een rapport van een door het bestuur aangewezen registeraccountant, die de bescheiden van de penningmeester heeft gecontroleerd.

 

Jaarverslag

Artikel 19

1. De secretaris is gehouden jaarlijks een jaarverslag op te stellen.
2. Al hetgeen in de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 18 is bepaald voor de jaarrekening geldt ook voor het jaarverslag, met dien verstande, dat waar daar sprake is van penningmeester, moet worden gelezen secretaris.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 20

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.

 

Wijziging Statuten

Artikel 21

1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand een nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan worden beslist, mits met vorenbedoelde meerderheid.
2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging, dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering doen, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte zijn twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 22

1. Voor een besluit tot ontbinding der vereniging geldt hetgeen in artikel 21 leden 1 en 2 is bepaald ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging.
2. In geval van ontbinding blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht en blijft het bestuur in functie.
De liquidatie heeft door het bestuur plaats.
3. Een eventueel liquidatiesaldo dient te worden aangewend voor een door de ledenvergadering vast te stellen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met dat van de vereniging.

 

Beslissing in onvoorziene gevallen

Artikel 23

In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.