SISSA 3 – Haren 1

Afgelopen zaterdag begon Schaakclub Sissa 3 aan zijn eerste schaakwedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen niemand minder dan Haren 1. Om dit veelbelovende nieuwe seizoen goed te beginnen, bereidde Aurore een uitgebreid ontbijt voor, compleet met Franse croissants, eieren, bacon, en meer. Voor mij was dit nogal verrassend, omdat ik in meende dat Fransen alleen koffie drinken als ontbijt. Maar energiek en voldaan leken we meer dan klaar voor onze tegenstanders, die er qua rating toch wel iets beter bij stonden.

Helaas voor onze tegenstander kon Haren 1 geen compleet team opstellen voor de wedstrijd, dus begonnen we met een 1-0 voorsprong voor Sissa (goed gedaan, Diederick!).

Voor mijn schrijfgemak zullen we de borden even chronologisch doorlopen. Allereerst beginnen we met de langste partij van de dag, ook nog op het eerste bord. Hier vocht Aurore met de zwarte stukken een lange strijd uit tegen een zeer sterke speler. Aurore etaleerde haar vertrouwde Caro-Kann. De pot liep lange tijd vrij gelijk op en verwezenlijkte zich een gecompliceerde, gesloten stelling. De tegenstander slaagde er op een gegeven moment in om een toren op de zevende rij te krijgen, waardoor controle hij controle kreeg over de enige open lijn en de 7e rang. Hoewel Aurore niet zonder strijd opgaf, slaagde haar tegenstander erin om zijn ruimtevoordeel en controle te benutten en zo een pion aan de dameszijde te winnen, waarna helaas de verdediging van Aurore langzaam instortte. Desalniettemin een zeer goede strijd en een indrukwekkend spel tegen een sterke speler —1-1.

Op bord drie, vlak naast mijzelf, speelde Roland een gambiet met de zwarte stukken. Dit leek aanvankelijk veelbelovend, maar een geniepige combinatie van de tegenstander zorgde voor een vrij vroege overwinning —1-2.

Ondergetekende speelde op bord vier, voor het eerst showde ik hier mijn Engelse opening in een competitieve partij. Na snel een positie te bereiken van totale ontwetendheid, terwijl ik mij ook nog eens in een enigszins versufte gemoedstoestand bevond, accepteerde ik met plezier een professioneel remiseaanbod na slechts 16 zetten vanwege herhaling van zetten —1.5-2.5.

Op bord 5 speelde Rick met de zwarte stukken. Ik was vrij optimistisch om te zien dat veel van Ricks stukken steeds dichterbij de koning van zijn tegenstander kwamen. Na verloop van tijd leek de tegenstander zich te ontknopen en voordeel te behalen aan de andere kant van het bord. In een open en zeer scherpe positie bezweek Rick helaas aan een tijdige pionvork van zijn tegenstander. 1.5 – 3.5.

Dylan, op bord zes, had pech en verloor een stuk en uiteindelijk de partij wegens een smerig trucje. Helaas heb ik niet veel van dit spel gezien, dus ik heb hier niet veel meer over te zeggen! 1.5-4.5.

Lieuwe, op bord zeven, leek halverwege de partij een gelijke positie te bereiken, waarbij hij alleen de zware stukken en al zijn pionnen op het bord hield. Lieuwe zag echter een geweldige kans om alle stukken af te ruilen en in het eindspel een extra pion voor zichzelf veilig te stellen. Hoewel pionneneindspelen over het algemeen altijd een extreme hoofdpijn blijken te zijn (tenminste voor mij), slaagde Lieuwe er in om nog een pion te winnen en twee passers te creëren, waarmee hij comfortabel de overwinning veiligstelde, netjes! —2.5-4.5.

Op bord acht maakte Joshua zijn debuut. Hoewel Joshua durfde te delen een beetje nerveus te zijn en niet wist wat hij moest verwachten, spelend tegen een veel jongere speler, leek het niet alsof de zenuwen zijn spel beïnvloedden. De eerste keer dat ik langs het bord liep en naar de positie keek, tikten beide klokken nog maar ongeveer 15 minuten af; echter, het notatieformulier van Joshua toonde al dat hij zijn 60ste+ zet aan het invullen was! Tot ons voordeel was dit met een stuk meer, en Joshua verzekerde zich snel en zeker van een geweldig en overtuigend debuut voor zichzelf. 3.5-4.5

Ondanks geweldige inspanningen verloren we nipt van Haren 1. Echter, met de teamgeest die buitengewoon positief is en sterke spelers over de gehele linie, ben ik er zeker van dat we een geweldig seizoen zullen hebben! Op naar de volgende wedstrijd!

Verslaag door Justin

Last Saturday, Chess Club Sissa 3 embarked on its first chess game of the new season, against none other than Haren 1. To kick off this promising new season, Aurore prepared a fully decked breakfast, complete with French croissants, eggs, bacon, and more. To me, this was quite surprising, as in my mind, French people only drink coffee for breakfast. But energized and satisfied, we seemed more than ready for our opponents, who quite handsomely beat us in terms of rating.

Luckily, the team from Haren was unable to field a complete team for the match, so we started off quite nicely with a 1-0 lead for Sissa (well done, Diederick!).

To go through the boards chronologically, Aurore, on board one with the black pieces, engaged in a very long battle against a player who was by far their star player. Aurore dispatched her trusted Caro-Kann, and for the longest time, the game was very equal in a closed position. The opponent managed to get a rook on the back rank at some point in the game, ensuring control over the only open line and the 7th rank. Although Aurore didn’t give up without a fight, her opponent was able to push its space advantage and control to win a pawn on the queenside, after which Aurore’s defense unfortunately slowly crumbled. A very good fight and an impressive game against a strong player nonetheless! —1-1.

On board three, right beside myself, Roland played a gambit with the black pieces. This initially seemed promising, but a sneaky combination from the opponent secured a very early win —1-2.


Yours truly, on board four, played his first English game competitively with the white pieces. After quickly reaching a position I knew nothing about, as well as being in a somewhat dozed-off state of mind, I happily accepted a professional draw after just 16 moves due to move repetition —1.5-2.5.

On board 5, Rick played with the black pieces. I was quite optimistic to see many of Rick’s pieces moving closer and closer to his opponent’s king. After some time, the opponent seemed to untangle and took advantage over the other side of the board. Reaching an open and very sharp position, Rick unfortunately succumbed to a timely pawn fork from his opponent. 1.5 – 3.5.


Dylan, on board six, faced tough luck, losing a piece and ultimately the game. Unfortunately, I have not seen much of this game, so I don’t have much more to say! 1.5-4.5.


Lieuwe, on board seven, seemed to reach quite a drawn position halfway through the day, only keeping the heavy pieces as well as all of the pawns on the board. However, Lieuwe saw a great chance to trade off every piece and secure an extra pawn for himself in the endgame. Although pawn endgames overall always prove to be an extreme headache (at least for me), Lieuwe later was able to gain another pawn and create two passers, comfortably securing the win. Well done! —2.5-4.5.

Board eight witnessed Joshua’s debut. Although Joshua did mention being a bit nervous and not knowing what to expect, playing against a much younger player, it didn’t seem like the nerves interfered with his play. The first time I walked by and looked at the position, both clocks still only ticked off about 15 minutes; however, Joshua’s scoresheet showed him already filling in his 60th+ move! To our advantage, this was with a piece up, and Joshua swiftly and surely secured a great debut for himself! 3.5-4.5

Despite some great efforts, we narrowly lost to Haren 1. However, with the team spirit being extremely positive and having strong players all around the board, I am sure we’ll continue to have a great season as well as seeing some promising results in the future. 🙂

Report by Justin


Posted

in

by

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *